Резюмета

Указания за подготовка на резюмета

Резюмета за участие с кратко научно съобщение (до 10 мин.) или пленарен доклад (до 20 мин.) се представят на български език и английски, в срок до 10 март, 2017 г. Текст – неформатиран , с един интервал между редовете, шрифт Times New Roman, размер 12. Обем на резюмето - до 250 думи. Резюмето да съдържа: Заглавие с главни букви, без сричкопренасяне; Автори  - инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представящия автор да бъде подчертано; Институция – катедра (звено), Университет (Институт), град, страна, ако участват автори от различни институции принадлежността им се отбелязва със *. Текстът на резюмето започва след 1 ред и съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Обсъждане, Заключение, Ключови думи (не повече от 5). В резюмето да не се включват таблици и диаграми.

Стандартен размер на постер - 70/100 см.

Възможности за изпращане:

 • Изпращане на цифров носител на адрес:
  МЦ КИРМ ЕООД
  бул. „Скобелев” 20
  5800 Плевен

 • Изпращане на Email адрес: plevendays2017@abv.bg

Лица за контакт:

 • Даниела Гонкова
  тел. 064/ 804 790
  моб. 0885/ 299 965
 • Венета Танчева
  тел. 064/ 804 790
  моб: 0886/ 973 317